Bełza Władysław

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Władysław Bełza
Data urodzenia 17.10.1847, godz. 11:00
Miejscowość Warszawa
Strefa czasowa GMT ...
Słońce 24° Wagi
Księżyc 25° Koziorożca
Ascendent 14° Strzelca
Horoskop Władysława Bełzy


Biografia

Polski poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego, współzałożyciel polskiej organizacji oświatowej Macierz Polska.

Jest autorem słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” („Katechizm polskiego dziecka”), zaczynającego się słowami: – Kto Ty jesteś? / – Polak mały. / – Jaki znak twój? / – Orzeł biały.

Wła­dy­sław Beł­za, po­dob­nie jak brat i oj­ciec, chęt­nie włą­czał się dzia­łal­ność pa­trio­tycz­ną. Brał m.in. udział w za­kła­da­niu To­wa­rzy­stwa Li­te­rac­kie­go imie­nia Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz Wy­daw­nic­twa Ma­cie­rzy Pol­skiej w roku 1883. Do wy­bu­chu pierw­szej woj­ny świa­to­wej uda­ło się w nim wy­dru­ko­wać ok. 1,5 mln. ksią­żek pol­skich, w tym ogrom­ny (180 tys. eg­zem­pla­rzy) na­kład Pana Tadeusza.


Z szerszą notą biograficzną można się zapoznać na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • 1867 - wy­dał swój pierw­szy zbiór po­ezji – ksią­żecz­kę dla naj­młod­szych za­ty­tu­ło­wa­ną Podarek dla grzecznych dzieci. Od roku 1868 miesz­kał w Kra­ko­wie, peł­niąc m.in. funk­cję lek­to­ra ociem­nia­łe­go po­ety i geo­gra­fa Win­cen­te­go Pola
  • 1882 - Beł­za uzy­skał za­trud­nie­nie w lwow­skim Osso­li­neum. Pra­co­wał wpierw na sta­no­wi­sku skryp­to­ra, nad­zo­ru­jąc czy­tel­nię mło­dzie­żo­wą. W roku 1891 zo­stał se­kre­ta­rzem ad­mi­ni­stra­cyj­nym jak rów­nież na­czel­ni­kiem dzia­ła­ją­ce­go przy Za­kła­dzie Na­ro­do­wym wy­daw­nic­twa ksią­żek pol­skich i pod­ręcz­ni­ków szkol­nych [1]
  • 29 stycz­nia 1913 - zmarł we Lwowie, gdzie spędził ostatnie 26 lat życia. Po­cho­wa­no go w Alei Za­słu­żo­nych na lwow­skim Cmen­ta­rzu Łyczakowski­m.

Źródło horoskopu

Akt chrztu nr 212. parafii Warszawa Św. Krzyż.

Informacje podał Jarosław Gronert.